Kiedyś opracowania geodezyjne musiały być wykonywane z ziemi, co utrudniało i znacznie wydłużało pracę ( tereny niedostępne, niebezpieczne z punktu widzenia BHP ). Obecnie wiele pomiarów można wykonać z powietrza, przy pomocy wszelkiego rodzaju bezzałogowych statków powietrznych. Drony pozwalają na bardzo precyzyjne zobrazowanie konkretnego terenu i obiektów, które się na nim znajdują. Z tego powodu są one wykorzystywane do:

  • przeprowadzanie wywiadu terenowego,
  • wykonywanie ortofomapy,
  • dokumentowanie kolejnych etapów prac,
  • inwentaryzacji powykonawczych dróg, terenów przemysłowych, zakładów produkcyjnych, stanów roślinnośc itp
  • wykonywanie modeli terenu,
  • obliczeń mas ziemnych
  • aktualizowanie stworzonych map i sprawdzania ich ze stanem faktycznym

Wywiad terenowy

Po zgłoszeniu pracy geodezyjnej i otrzymaniu materiałów z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej geodeta wykonuje wywiad terenowy. Drukuje mapę i spacerując po obszarze opracowania, nanosi na niej brakujące elementy czerwonym kolorem, a nieistniejące wykreśla. Czy nie prościej jest zatem wznieść się dronem i z lotu ptaka weryfikować aktualność materiałów? Jak na dłoni widać szczegóły terenowe, które wymagają pomiaru lub które należy usunąć. Taka praca jest szybka i można zweryfikować 100% zakresu zlecenia.

Praca na ortofotomapie

Wygodnym i wydajnym rozwiązaniem jest wykonanie nalotu fotogrametrycznego oraz wygenerowanie ortofotomozaiki, którą można wgrać jako podkład rastrowy do programu służącego do kartowania map np. EwMapa. Dzięki takiej pracy można w szybki i wygodny sposób uzupełnić istniejącą mapę o wszystkie szczegóły terenowe. Tak wykonywane zlecenia są realizowane szybciej i z większą dokładnością a przecież o to chodzi zleceniodawcy.

Praca na numerycznym modelu terenu 

Numeryczny Model Terenu (NMT) posiada także postać rastrową. Różni się tym od ortofotomozaiki, że każdy piksel, zamiast koloru RGB posiada informacje o wysokości terenu. Jeżeli interesuje nas teren ze wszystkim co się na nim znajduje ( wysokości budynków, drzew, słupów energetycznych itp. ) korzystamy z numerycznego modelu pokrycia terenu NMPT. Jeżeli jednak obiektem analiz jest jedynie powierzchnia (bez budynków oraz roślinności) wykorzystujemy numeryczny model terenu.

Podsumowanie

Wykorzystanie technologii fotogrametrii niskiego pułapu wpływa pozytywnie na efektywność pracy geodetów, co przekłada się na szybkość realizacji zleceń i zadowolenie inwestorów. Dokładności wykonywanych pomiarów nie odbiegają od uzyskiwanych dotychczasowymi metodami jak pomiary RTK GPS. Zobrazowanie terenu z lotu ptaka ułatwia łączenie i pracę na obiektach takich jak granice lasów, rzek, terenów zakrzewionych, stawów, zbiorników wodnych, drzew i nieregularnych placów żwirowych. Drony wraz z zamontowanym dalmierzem są przyszłym kierunkiem w którym nasza firma będzie podążała.